Podmienky ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť

Mlyn Kolárovo, a. s., so sídlom Železničný rad 11 946 03 Kolárovo, Slovenská republika,

IČO: 46883631, tel. č.: ......................,

e-mail: ...............................

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

V súlade s GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom dodania tovaru klientovi z e-shopu www.vitaflora.sk

1.Prevádzkovateľ osobných údajov

2.Účely a právne základy spracovania osobných údajov

3.Kategórie dotknutých osôb

4.Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

5.Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

6.Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

7.Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

8.Práva dotknutej osoby

9.Odvolanie súhlasu

10.Ochrana osobných údajov

1.Prevádzkovateľ osobných údajov:

obchodné meno: Mlyn Kolárovo, a. s.

so sídlom:Železničný rad 11 946 03 Kolárovo, Slovenská republika

IČO: 46883631

DIČ:2023626671

IČ DPH:SK2023626671 podľa §4

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra Odd. Sa, Vl.č. 10460/N

E-mail:

Tel. číslo:

2.Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom[1]:

a)dodania tovaru kupujúcemu,

b)riešenia reklamácií a sťažností kupujúceho ako spotrebiteľa

c)priamy marketing (marketingová komunikácia so kupujúcim).

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov

−v prípadoch a) a b) je zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov kupujúceho prebieha bez jeho súhlasu, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom E-shopu

−v prípade c) právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (napr. zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu, a pod.); t.j. spracúvanie osobných údajov kupujúceho prebieha bez jeho súhlasu, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) je oprávnený záujem prevádzkovateľa E-shopu.

3.Kategórie dotknutých osôb

Kupujúci v e-shope.

4.Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

−v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a právnych vzťahov z nej plynúcich – napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,

−v súvislosti s priamym marketingom – titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa,

5.Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

V zmysle GDPR je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi[2]:

−subjektmi podieľajúcimi sa na dodávaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy,

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

−subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR,

−tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

6.Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

7.Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Vašej osobné údaje uchovávame

−3 roky od úhrady kúpnej ceny, ak nie ste dobrovoľneregistrovaným Spotrebiteľom v E-shope,

−3 roky o doby, kým nie je Vaše Užívateľské konto v E-shope vymazané. Užívateľské konto môže byť vymazané na Vašu žiadosť.

Naše systémy zachovajú len takéinformácie za účelom archivácie Vašich transakciía len v takom rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebnépre uplatnenia nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

8.Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

Aké má dotknutá osoba práva ?

a)Právo na prístup k údajom (čl. 15)

b)Právo na opravu (čl. 16)

c)Právo na výmaz (čl. 17)

d)Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18)

e)Právo na prenosnosť (čl. 20)

f)Právo namietať (čl. 21)

Pre bližšie informácie čítajte nižšie:

  • a)Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  • b)Právo na opravu osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  • c)Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  • d)Právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  • e)Právo na prenosnosť osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  • f)Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

  • a)písomne na adrese spoločnosti, alebo
  • b)emailom na adrese ..............................
  • g)+ Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.Odvolanie súhlasu

V tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ale na základe iných právnych základoch uvedených v bode 2.

10.Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

11.Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.[1] Ak sú v rámci e-shopu aj ďalšie spracúvania – napr. vernostný program, alebo súťaže, alebo marketing (zasielanie newslettrov) tak v súvislosti s tým je potrebné informovať osobitne – náležitosti sú obdobné tomuto dokumentu.

[2] Ďalšou povinnou náležitosťou informačnej povinnosti je kategória príjemcov.

Ak prevádzkovateľ vie určiť príjemcu uvedie sa do záznamu konkrétny príjemca, napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

Ak prevádzkovateľ nevie určiť príjemcu, uvedie sa kategória, okruh príjemcov, napr. súdy, orgány

verejnej moci atď.

Príjemcom je aj sprostredkovateľ prevádzkovateľa.